mardi 12 juin 2012

بنی صدر: همه جنایات از دوره آقای خمینی شروع شد

توضیح: میل به انحصار از دوران آقای خمینی شروع شد و نه برخلاف نظر آقای میرحسین موسوی از زمان آقای خامنه ای. 
ابوالحسن بنی صدر: مسألهٔ جبهه، مسألهٔ تازه ای نیست. می دانید که در تاریخ معاصر ایران، لااقل یکبار جبهه تشکیل شد نفت را ملی کرد. بار دیگر در دورهٔ شاه سابق جبهه تشکیل شد، و از انقلاب به این سو هم جبهه های گوناگونی تشکیل شد و دوام نیاورد. آقای [میر حسین]موسوی هم یک زمانی از جبهه سخن گفت و بعد آن را رها کرد و صحبت از گروه ها-هسته ها کرد. حالا صحبت از جبهه است. با توجه به اینکه سالهاست گروهی از هموطنان در داخل و خارج کشور می کوشند که چنین جبهه ای بوجود بیاید، امّا جبهه می دانید که هدف می خواهد، روش می خواهد، و هویت. مجری صدای آمریکا: آقای بنی صدر، رویکرد جمهوری اسلامی به تشکیل چنین جبهه و تشکیلاتی که آقای موسوی از آن یاد می کنند چه خواهد بود؟ ابوالحسن بنی صدر: یک رژیمی که از آغاز حیات خودش کارش تقسیم به دو و حذف یکی از دو بوده -سی و یک سال این کار را بطور مستمر ادامه داده-، خوب طبیعی است که این اصلاً با فکر جمع شدن دشمن است، چه برسد به اینکه این جمع شدن تشکلی بشود با هدف روشنی و روش معینی. مجری صدای آمریکا: آقای میر حسین موسوی در مصاحبهٔ خودشان به این اشاره کردند که جریان حاکم بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی کرده است. آیا دورهٔ بیست ساله ای که آقای موسوی بدان اشاره می کنند در سیر زمانی خودش، از زمان روی کار آمدن آیت الله خامنه ای شروع می شود؟ ابوالحسن بنی صدر: ایشان اینطور می خواهد بگوید که از دورهٔ آقای خامنه ای شروع می شود، ولی خیر، از دورهٔ آقای خمینی شروع می شود. بنگرید که آقای خمینی، اوّل دولت موقت را مرخص کرد. بعد، جبههٔ ملی را گفت که از امروز مرتد است(در ٢٥ خرداد). بعد، کودتای خرداد شصت را کرد. بعد، احزاب را منحل کرد، حتی حزب جمهوری اسلامی را، و همینطور مجاهدین انقلاب اسلامی را. بعد، آن سرکوب های خونین، که سازمان های سیاسی از چپ، مجاهد خلق، فدائی خلق، حزب توده و... . اینها همه حذف خونین شدند. نمی شود گفت که تاریخ شروع می شود از رهبر شدن آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، تمایل دارد-همانطوری که نشان می دهد این تمایل را-، به استبداد فراگیر، و طبیعتاً این مانع ایجاد می کند برای یک کسی که تصدی می کند امور کشور را. چون او می باید که امکان داشته باشد، اختیار داشته باشد، این را که شما می بینید آقای احمدی نژاد با آن تقلب بزرگ تحمیل می شود، برای اینست که این آقای خامنه ای فکر می کند که هرگاه آقای موسوی می شد رئیس جمهور، اختیارات او محدود می شد. و این آن چیزی است که ایشان نمی تواند تحمل کند.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire