mercredi 21 décembre 2011

دروغ علیرضا زاکانی از دیدار و کسب تکلیف شیخ حسن نصرالله از خامنه ای، در جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل: نصرالله برای خامنه ای معجزه قائل می شود:

تا این زمان، اسرائیل بود که اصرار می کرد می باید بلادرنگ دست به اقدام نظامی زدگفتگو و دیپلماسی بی فایده است زیرا به ایران امکان می دهد زمان به دست آورد و بمب اتمی خود را بسازداما اینک در دستگاه خامنه ای است که استدلال می شود باید زمان برخورد را جلو انداختزیرا هرگاه هم اکنون برخورد نظامی انجام گیرد، از آنجا که غرب آمادگی ندارد، دامنه زد و خورد نظامی وسیع نمی شود و زمان آن نیز کوتاه می شوداما اگر زمان برخورد تا ۲ سال دیگر، به عقب بیفتد، امریکا از دو جنگ عراق و افغانستان آسوده است و این قدرت و متحدان اروپائیش و اسرائیل فرصت کافی برای آماده شدن و حمله وسیع و طولانی به ایران را بدست می آورند!
روشن است که بنای این استدلال بر تقدیر بلا تغییر بودن جنگ استمنطق صوری و نیز ترس مانع از آن می شود که کسی بپرسدچرا باید جنگ را اجتناب ناپذیر کرد و سپس نشست بهترین زمان حمله به ایران را معین کرد؟ کدام دولت از خدا بی خبر، جنگ با کشور تحت اداره خود را اجتناب ناپذیر می کند و زمان آن را نیز خود معین می کند و دست بکار تدارک تحریک ها می شود بر برانگیختن حمله به ایران و تحریم ایران؟
به جا است این دروغ را نیز بخوانیدشیخ حسن نصرالله برای خامنه ای معجزه قائل می شود:
علیرضا زاکانی، «نماینده» از دیدار و کسب تکلیف شیخ حسن نصرالله از خامنه ای، در جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل، این دروغ را ساخته است:« پس از پایان جنگ ۳۳ روزه سید حسن نصرالله به ایران آمددر دیداری که با او داشتیم، گفتسال ۲۰۰۰ عرصه به ما تنگ شد و تصمیم گرفتیم عقب‌نشینی کنیمدر حزب‌الله به طور جدی به این جمع‌بندی رسیدیمبه ایران آمدیم و ۳ روز با مسئولان ایران مشورت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید عقب‌نشینی کنیمخدمت حضرت آقا رسیدیمشرایط را به ایشان توضیح دادموقتی طرح عقب‌نشینی را مطرح کردم، آقا فرمودند: «شما حق عقب‌نشینی ندارید.» من گفتمبا مسئولان ایران صحبت کردیمایشان فرمودند: «اشتباه کردند شما حق عقب‌نشینی ندارید، بروید مقاومت کنید!.» وظیفه ما تبعیت بود و گفتم چشم مقاومت می‌کنیمدر دلم گفتم ما شهید می‌شویم و این جریان می‌خوابدنماز ظهر را به امامت آقای خامنه‌ای خواندیمایشان بین نماز ظهر و عصر به ما رو کردند و فرمودند: «عنقریب شما پیروزی خواهید دید و همه شما در این پیروزی زنده خواهید ماند.» این نوید در دل ما بود و به لبنان رفتیم و مقاومت کردیمتا اینکه عقب‌نشینی فضاحت‌بار دشمن در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتادبا خود گفتم آقا، دوتا نوید به ما دادند یکی نوید پیروزی و دومی نوید زنده بودن ما که در این پیروزی بودپس از پیروزی دیدم تمام کسانی که در آن دیدار حضور داشتیم، زنده‌ایم»!
انقلاب اسلامیتناقضهای آشکار موجود در متن، دروغ سازی چاپلوسی را آشکار می کنند که این «نماینده مردم تهران» است:
۱- در لبنان، کسانی که با متجاوز رویارو هستند، به این نتیجه می رسند که باید عقب نشینی کننداما به تهران می آیند و دو روز هم با مقامات ایران به شور می نشینند، نتیجه این می شود که باید عقب نشینی کننددراین دو روز، نه به خامنه ای رجوع می کنند و نه او از مسئولان رژیم کسی به او اطلاع می دهد که شیخ حسن آمده است و می گوید حزب الله باید عقب نشینی کندبا آنکه بنا بر قانون اساسی دستکاری شده، تعیین خطوط سیاست خارجی با «رهبر» است، بازکسی از مسئولان ازاو نمی پرسدنظر شما چیست؟ حزب الله لبنان باید مقاومت کند یا عقب نشینی؟ پس از آنکه تصمیم گرفته می شود، شیخ حسن نزد خامنه ای می رود و او توی دهن مسئولان نظام و مسئولان حزب الله می زند و می گویدشما حق ندارید عقب نشینی کنید!
عقل قدرتمداری که این دروغ را ساخته است، بنا بر رویه این گونه عقلها، جبرا، با تخریب شروع می کندبا تخریب شیخ حسن و سران حزب الله و مسئولان نظام، شروع می کند تا خامنه ای را برکشدبنا بر این قول، آن دو جمع نادان و غافل از خدایند و بنا را بر شکست می گذارند.شیخ حسن نزد خامنه ای می آید و او راه پیروزی را به او و همراهانش نشان می دهددروغ ساز از خود نیز نمی پرسداگر خامنه ای از غیب خبر داشت، به کار خود سامان می بخشیداگر او با غیب در ارتباط بود، می دانست شیخ حسن نزد او می آیدپس به او پیام می داد:لازم نیست به تهران بیائیدبمانید و بجنگید پیروز می شوید.
۲- این خامنه ای که گویا با غیب چنان نزدیک است که حتی مطلع می شود در جنگ چه کسانی زنده می مانند و چه کسانی کشته می شوند، چرا از وجود بمب جاسازی شده در دستگاهی که جلو او قرارداده بودند، آگاه نشد و خود قربانی انفجار شد؟
۳- اما تناقض رفتار اودر صورت صحت آنچه زاکانی – که عضو سازمان ترور و واواک تحت رهبری خامنه ایست – از قول شیخ حسن گفته است، تناقض مبرهن دستورخامنه ای با قرآن استتوضیح این که یونیان را رسم بر این بود که بوقت جنگ، یک دیکتاتور معین می کردند و در طول مدت جنگ، همه از او اطاعت می کردندبه پیامبر، این رسم خاطر نشان شد و او نپذیرفتجنگ احد را نیز شورا رهبری کردچون شکست حاصل شد، بسیاری برآن شدند که شورا بی فایده و بسا زیانمند استاین شد که قرآن مقررکرد که «امر شان به شورا میانشان است». و حالا، بنا بر قول ذاکری – به نقل از شیخ حسن نصرالله – خامنه ای صد در صد به وارونه رهنمود قرآن دستور می دهد و پیروزی ببار می آورد!. بدون تردید او و دستیاران او ازکذابان هستند.
۴- این امرکه شیخ حسن و همراهان او در جنگ کشته نشده اند، نه حاصل غیب گوئی خامنه ای که فرآورده زندگی آنها در مخفیگاه های امن بوده است.
۵ – جام زهر شکست در جنگ با عراق، در ریاست جمهوری خامنه ای و با موافقت او، توسط هاشمی رفسنجانی به خمینی نوشانده شد.در آن جنگ که دو ارتش عراق و ایران فرسوده بودند و ارتش عراق، در مقایسه با ارتش اسرائیل، وزنی نداشت، خامنه ای در رابطه با غیب، جانبدار نوشاندن جام زهر به خمینی شد و حالا، «نماد » استقامت شده است؟!چنین شخصی چگونه می توانست به جوانان سلحشور لبنانی درس مقاومت بدهد؟ این ساخته توهینی آشکار به استقامت کم نظیر افراد حزب الله لبنان در برابر تجاوز اسرائیل استزیرا بدان معنا است که نه آنها با استقامت خویش، بلکه خامنه ای با «معجزه» خود، آن پیروزی را حاصل کرده است!.
۶ – این قول با واقعیتهای بسیاری که زندگی خامنه ای را تشکیل می دهند نیز در تناقض استبسیارند درایران که از او فراوان دروغ شنیده انددرریاست جمهوری او بود که کشتار زندانیان سیاسی انجام گرفتدر جلسه ای با حضور او بود که پیشنهاد متوقف کردن اعدامها از سوی او و هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی رد شدبه او بود که احمد قابل نامه نوشت و دو قتل را که به دستور او انجام گرفته بودند را به او یادآور شدقتلهای سیاسی (فروهرها و مختاری و پوینده و...) به دستور او انجام گرفتندتقلب بزرگ در انتخابات ۸۸ به دستور او انجام گرفت و سرکوب چنان سبعانه نیز با دستور او شداو خود در ۲۹ خرداد ۸۸ به مردم ایران اعلان جنگ داد و... دعوی ولایت مطلقه فقیه که منتظری آن را از مصادیق شرک دانست را خمینی کرد و به فشارسپاه پاسداران (خاطرات مهدی کروبیوارد قانون اساسی شد و خامنه ای بود که اصرار داشت در قانون اساسی گنجانده شود و اینک او نماد شرک است.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire