samedi 9 juillet 2011

بنی صدر:اگر امروز شما مقاومت نکنید،بدتر و بدترین می شود.نگذارید جنبش فرو خوابد،زیرا تصمیم از دست این ملت بیرون خواهد رفت. این استبداد تبهکار روزگار این ملت را سیاه خواهد کرد. آنچه را هم که او نتواند، قدرت های بیگانه خواهند کرد.

هموطنان عزیزم، نسل ما ١٦ آذر را بخود دید و نسل شما ١٨ تیر. از ١٦ آذر تا سقوط رژیم شاه، دانشجویان بار سنگین مبارزه را بر دوش کشیدند. در تمام این سالها سرکوب بود، زندان بود، شکنجه بود، اعدام بود. و نسل بعد از انقلاب، پیش و پس از ١٨ تیر، زندان، شکنجه، اعدام بخود دیده است و می بیند.  آن نسل دریافت که رژیم شاه در جامعهٔ ایرانی به اقلیت بدل شده است، پایگاه اجتماعی ندارد. آن رژیم کوشید با انقلاب سفید برای خود پایگاه اجتماعی بسازد. کوشش موفق آن نسل سبب شد که نتواند از موقع و موضع اقلیت بیرون برود. در خرداد ٦٠ نسلی که انقلاب کرده بود با کودتا روبرو شد، و بر آن شد که نگذارد رژیم کودتا از موضع و موقع اقلیت بیرون برود. شما نامهٔ آقای بهشتی را به آقای خمینی خوانده اید. شما جملهٔ معروف آقای خمینی را در ٢٥ خرداد شنیده اید وقتی گفت ٣٥ میلیون بگویند بله، من می گویم نه.  آقای بهشتی به آقای خمینی می نویسد ما اقلیتیم. انتخابات ریاست جمهور معلوم کرد که در اقلیت اند، زیرا نامزد آنها[ حسن حبیبی] کمتر از ٥ در صد رأی آورد. در کودتای ٢٢ خرداد سال پیش[= سال ١٣٨٨] بار دیگر جامعهٔ ایرانی گفت که این رژیم در اقلیت است. پس نسل شما می باید این رژیم را در موضع و موقعیت اقلیت نگه بدارد. در سطح جامعه حاکمیت ملت را سازمان بدهد. قلمروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می باید یکی پس از دیگری می باید از مهار این رژیم بیرون ببرد. جنبش اشکال گوناگون دارد. یک شکل آن به خیابان درآمده است و اعتراض کردن و شعار دادن است. شکلهای دیگر بسا مؤثر تر دارد. مثلاً در سطح شهرها و روستاها جامعهٔ ایرانی را از این واقعیت آگاهاندن که حاکمیت حق هر انسان است، حق هر عضو یک جامعه است و ملتی که این حق را از دست داد، در مدار بستهٔ بد و بدتر، دائم از بد به بدتر، و از بدتر به بدترین عبور می کند. بنگرید که در آغاز انقلاب آنچه باسم نهادهای انقلاب پدید آوردند، ناچیز بودند، اما امروز یک حزب سیاسی، مالی، نظامی گشته اند و بر دولت چیره شده اند. آنروز، توجه نکردند آنچه می سازند، زمانی زمامدار خواهد شد و خود سازندگان را آلت فعل خواهد کرد. امروز هم اگر شما مقاومت نکنید، فردا ها و پس فردا ها بدتر و بدترین خواهد شد. پس ١٨ تیر را، روز عزم خویش بشمارید به استقامت، و این استقامت را تا پیروزی پی بگیرید. نگذارید جنبش در ایران فرو خوابد، زیرا تصمیم از دست این ملت بیرون خواهد رفت، به دست قدرت های خارجی خواهد افتاد و این استبداد تبهکار روزگار این ملت را سیاه خواهد کرد. آنچه را هم که او نتواند، قدرت های بیگانه خواهند کرد. تردید نکنید که پیروزید، زیرا پس از ٣٠ سال، رژیم امروز اقلیت کوچکتری است. امروز رهبری و مقام رهبری و شخص رهبر زیر سؤال است. امروز مکانیزم تقسیم به دو، و حذف یک از دو، در کانون قدرت دارد عمل می کند. پس این رژیم ناتوان تر از هر زمان است. علائم مرگ را یکی پس از دیگری، از خود بروز می دهد. این بر شماست که علائم حیات ملتی در استقلال و آزادی را، یکی از پی دیگری بروز دهید. بار سنگین بر دوش شماست، بار برانگیختن جامعه به جنبش هم بر عهدهٔ شماست. پیروزی هم در انتظار شماست. شاد و پیروز باشید. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire