dimanche 17 juillet 2011

شیوهای بازجویائی در رژیم ولایت فقیه. مأموران جنایت و شکنجه ای که همه چیز را برای خود مجاز می دانند

پروندهٔ ویژه، شیوه های بازجوئی:... بنظر شما ثواب بازجویی در حکومت امام زمان (عج) چقدر است؟ این مجموعه حاصل بررسی گفته ها یا رنجنامه های مکتوب حدود ٢٧٠ نفر از زندانیان سیاسی سه دههٔ اخیر است که از درون زندان و یا پس از آزادی از زندان در رسانه ها و سایت ها منتشر کرده اند. سعی شده تنها مواردی ذکر شود که می توان به یقین گفت شیوهٔ معمول بازجویی در اکثر این پرونده ها بوده است. ... 
◊چهار مرحلهٔ اصلی پرونده های سیاسی: ١- بازداشت. ٢- اعمال فشارهای جسمی و روحی ← شیوه های بازجویی : الف - هدف : در هم شکستن متهم برای • تخلیهٔ اطلاعات • گرفتن اعتراف • تواب سازی ب - • فشار و آزار جسمی(١٣ نوع) • فشار و آزار روانی(١٤ نوع) • شگردهای فریب متهم(٦ نوع) ٣- گرفتن اعتراف به جرائم فاقد سند و مدرک ٤- استفادهٔ تبلیغاتی در تلویزیون یا رسانه ها 
♦ فشار و آزار جسمی(=شکنجهٔ فیزیکی) ← ١٣ نوع : ١- ضرب و شتم ٢- شلاق زدن مداوم که نام تعزیز بر آن گذاشته اند و توجیه دینی پیدا کرده است ٣- محدود کردن دستشوئی و حمام ٤- منع از رفتن به هواخوری=(فضای سرباز)برای روزهای متوالی ٥- بازجویی بی وقفه ٦- استفاده از باتوم برقی یا شوک الکتریکی ٧- عدم رسیدگی پزشکی ٨- ایجاد خستگی فیزیکی با ایستادن نگاه داشتن طولانی مدت ٩- بازجویی در هنگام بیماری ١٠- فرو کردن مکرر سر در توالت ١١- بی خوابی : • بیدار کردن مکرر به بهانهٔ بازجویی و ... • روشن گذاشتن لامپ بصورت ٢٤ ساعته به قصد اختلال در سیستم خواب بدن • ایجاد سر و صدا در ساعات خواب زندانیان ١٢- آزار جنسی ١٣- تجاوز جنسی : • از طریق هم بند کردن با مجرمان خطرناک یا اعدامی • با باتوم یا شیشه نوشابه • توسط خود بازجو به برخی دختران در دههٔ ٦٠ و به برخی بازداشت شدگان پس از انتخابات سال ١٣٨٨
♦♦ فشار و آزار روانی(=شکنجهٔ سفید) ← ١٤  نوع: ١- وضعیت بهداشتی نامناسب سلول ٢- محرومیت از : •تماس با خانواده و وکیل •دسترسی به روزنامه، کتاب، تلویزیون، رادیو ٣- وادار کردن متهم به انتخاب وکیل هماهنگ با تیم بازجویی ٤- فحاشی به فرد، خانواده و مقدسات او ٥- انواع تهدید ها : •تهدید به شکنجه و حالت انتظار شکنجه • تهدید به ایجاد مزاحمت برای خانواده یا بستگان • تهدید به افشای مسائل خصوصی در روزنامه ها • تهدید به اعدام یا حبس های طولانی مدت • تهدید به تجاوز به فرد یا اعضای خانواده اش ٦- انفرادی طولانی مدت. محروم بودن از صدا، نور، منظره، و اتفاقات، رفته رفته فرد را به افسردگی می کشاند و در صورت تداوم او را دچار اختلال روانی می کند. ٧- بستن چشم ها و دست های متهم برای ساعات های طولانی ٨- استفاده از ناله ها و ضجّه های زندانیان دیگر برای ترساندن متهم. ٩- زدن اتهامات سنگین بی اساس برای به قصد تخریب روانی فرد : • اتهامات امنیتی(جاسوسی، براندازی، محاربه) • اتهامات اخلاقی کثیف( شرابخواری، روابط جنسی حتی در کودکی...) • اتهامات مالی سنگین • اتهامات دینی( ارتداد، یهودی بودن، بهائی شدن)  ١٠- هم بند کردن متهمان سیاسی با مجرمان سابقه دار و خطرناک ١١- فشار از طریق دستگیری اعضای خانواده ١٢- فشار آوردن به وکیل یا تهدید وی و پرونده سازی برای او ١٣- کشاندن مسائل خصوصی فرد از شنود به روزنامه ها ١٤- شایعه سازی علیه متهم در روزنامه ها، تلویزیون، سایت ها و تلویزیون 
♦♦♦ شگردهای فریب متهم ← ٦ نوع: ١- بی خبر گذاشتن مطلق متهم از اتفاقات بیرون زندان و سایر بازداشت شدگان ٢- دادن اطلاعات غلط از اوضاع کشور و جهان برای بهم ریختن قدرت تحلیل متهم ٣- دروغ گفتن به متهم در مورد اعتراف کردن بازداشت شدگان دیگر علیه او ٤- مطرح کردن اتهامات سنگین به قصد در هم شکستن متهم و پذیرش اتهامات سبک تر ٥- شگرد بازجوی خوب و بازجوی بد، که در نتیجهٔ آن، متهم از ترس بازجوی خشن، به بازجوی دیگر پناه می برد ٦- شگرد انتقاد از خود و وارد کردن متهم در بازی اعتراف به خطا های کرده و نکرده

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire