vendredi 15 juillet 2011

این فیلم را با دقت و حوصله تا انتها ببینید. فیلم مستند جنایات و تجاوزات و وقاحت های رژیم ولایت فقیه

نه چپیم، نه راست، نه سبزیم و نه سرخ و بیزاریم از سیاست، وقتی که انسانیت و دیانت پای آن قربانی شود. می خواهیم انسان باشیم. پیش از آنکه خود را ایرانی و مسلمان بنامیم. و می خواهیم صداقت داشته باشیم، با خودمان و با شما، تا جز حقیقت نگوئیم. و انصاف داشته باشیم، تا حق گوئی را فدای هیچ کس نکنیم، و بیهوده به آبروی کسی چوب حراج نزنیم. و پاک باشیم تا بباریم همچو ابر، بر پلیدی ها، زشتیها و نا پاکی ها. ... در این مجموعه قصد داریم بدون هیاهو و با استناد به گزارش شاهدان عینی از درون زندان ها و بازداشتگاه ها، به تصویری واقع بینانه و منصفانه از پشت پردهٔ پرونده های 
سیاسی در ایران، دست پیدا کنیم. به این منظور پس از یک مقدمه، و فقط برای نمونه از بین صدها پرونده، چهار پرونده را مورد بررسی قرار می دهیم:
- پروندهٔ یکی از فعالان در زمینهٔ حقوق کارگران - پروندهٔ دو تن از دانشجویان - پروندهٔ چند تن از فعالان در حوزهٔ اینترنت - پروندهٔ کهریزک. و در نهایت به موضوع پیچیدهٔ شیوه های بازجوئی خواهیم پرداخت. برای سندیت بیشتر، یخش هائی از فیلم های بازجوئی از متهمان ردیف چندم قتل های زنجیره ای را که به تأیید رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی [حسینیان که گفت ما یک پا قاتلیم] رسیده است، به این مجموعه ضمیمه کرده ایم. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire