samedi 16 juillet 2011

اعتیاد. اینجا جایی است که هم دست شوئی رفته، هم تزریق می کنند، هم غذا می خورند، هم همینجا می خوابند، هیچ بهداشتی وجود ندارد

آقای محترم، جناب آقای رئیس بهداشتی، اینجا جایی است که مردم هم زمان هم دست شوئی می کنند، هم تزریق می کنند، هم غذا می خورند، هم همینجا می خوابند، هیچ بهداشتی وجود ندارد. و این میکرب و این بیماری می رود در اجتماع، می رود در خانه های مردم . چهار تا دانه سُرَنگ(=seringue و یا Syringe) می آورد یارو آقای ذاکری پخش کند بین معتاد ها. آن[دیگری] می آید می گوید اینجا سُرَنگ پخش نکنید، درِ خانه ام شلوغ است، فلان...، کار ندارم. سُرَنگ هائی که یک نفر می آید دانه ای دویست تومان می فروشد به آن بدبخت های دیگر. مجبورند سُرَنگ مشترک استفاده بکنند. اینجا شهر بندر عباسی است که باید شهر توریستی باشد، باید شاخص کشورمان باشد که این وضعیتی است که دارد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire